خدمات پایه
 • دیتا بیس
 • جمع آوری داده
 • پایش داده
 • ایجاد شبکه های اطلاعاتی
خدمات بالقوه
 • بازاریابی
 • برند سازی
 • آموزش پرسنل مشتریان بالقوه
 • نفوذ در بازار
 • ایجاد تعامل برد-برد
خدمات مورد انتظار
 • فروش
 • تحقیقات بازار
 • پایش داده ها
 • ایجاد ارتباطات عمیق
خدمات اصلی
 • ایجاد پروسه های دانش محور
 • ایجاد رویکرد آموزش محور
 • دستیابی به نتایج ملموس
 • تاثیر گذاری آنی
 • بهره‌وری بالا نسبت به بودجه
خدمات فرا انتظار
 • مخاطب شناسی
 • بازارشناسی
 • بازار سازی
 • گسترش افقی و عمودی کسب و کار