حل مسایل ایجاد شده در راستای بازاریابی و فروش در سازمانها با تمرکز بر روی دانش مبتنی بر تحقیقات بازار و ایجاد اطلاعات مستند از بازار به وسیله اندیشه و ایجاد ایده های بکر ممکن است.

 • مالی و حسابداری
 • دانش فنی
 • روابط عمومی
 • فروش
 • تولید
 • بازرگانی
 • بازاریابی
 • تبلیغات
 • تحقیقات بازاریابی
 • آموزش
 • تحقیقات انطباقی بازار و سازمان
 • نیاز سنجی
 • نیاز سازی
 • بازارسازی
 • تصمیم سازی
 • جریان سازی
 • محوریت دانش