ارائه خدمات خاص بر مبنای تحقیقات انطباقی Specific
ارائه خدمات قابل سنجش Measurable
ارائه پروپوزال های دست یافتنی Attainable
ارائه مشاوره های واقع بینانه و مبتنی بر تحقیقات Realistic
ارائه خدمات به موقع مبتنی بر دانش Timely