گسترش و فروش دو مبحثی است که معمولا در سازمان‌ها کاملاً‌ جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند، امروزه برخی سازمان ها در پی ارایه آموزش‌های پس از فروش به شرکت ها می‌باشند.

هویت این استارت آپ بر مبنای فروش در راستای آموزش تعریف شده است، یعنی یک سازمان مبتنی بر دانش که پس از مطالعه بر روی فروشنده و خریدار اقدام به ایجاد نیاز از طریق آموزش در بازار نموده و در این حین می‌تواند محصولات خود را به صورت محدود به مخاطبان واگذار نماید.

طراحی دانش محور آموزش‌ها، مطالعات صورت گرفته بر روی بازارهای هدف و ارایه خدمات فروش می تواند بر فعالیت های مختلف سازمان‌های متقاضی خدمات مبتنی بر دانش بسیار موثر باشد، زیرا در این صورت ضمن ارایه خدمات، مطالعات دقیقی در آن حوزه صورت می پذیرد که خروجی این مطالعات می تواند بر سایر بخش های سازمان اثر بخش باشد.

خدمات مبتنی بر آموزش دانش محور عبارتند از: طراحی و گرافیک(پرینت)، فروش، تحقیقات بازار، دیجیتال، شبکه اجتماعی و رویداد.

اهداف کوتاه مدت

نقش کلیدي مدیریت دانش و مزیت رقابتی آن غیر قابل انکار می باشد .

بنابراین، فرآیند استخراج، تحلیل، ثبت و به کارگیري منابع دانشی که بتواند در دنیاي رقابتی امروز، بقاء سازمانها را تضمین نماید یک مسأله بسیار مهم است، از این فرآیند تحت عنوان کسب دانش می‌توان نام برد. از این رو تمرکز اصلی این طرح، بررسی جوانب گوناگون اکتساب دانش و طراحی یک مدل کاربردي براي استخراج و مستندسازي دانش سازمانی است.

سال سوم

گسترش بازار

آموزش مبتنی بر فروش

ایجاد دانش

فروش

سال دوم

جذب مخاطب

ارایه خدمات دقیق

راهکارهای مالی

صادرات

سال اول

خلق ایده

خطی مشی

طرح ایده

نمودار SWOT

بررسی تخصصی مارکت = شناخت عمیق خود و محیط

توانایی

ضعف

تهدید

فرصت

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!