درباره آلند

گسترش و فروش دو مبحثی است که معمولا در سازمان‌ها کاملاً‌ جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند، امروزه برخی سازمان ها در پی ارایه آموزش‌های پس از فروش به شرکت ها می‌باشند.

هویت این استارت آپ بر مبنای فروش در راستای آموزش تعریف شده است، یعنی یک سازمان مبتنی بر دانش که پس از مطالعه بر روی فروشنده و خریدار اقدام به ایجاد نیاز از طریق آموزش در بازار نموده و در این حین می‌تواند محصولات خود را به صورت محدود به مخاطبان واگذار نماید.

طراحی دانش محور آموزش‌ها، مطالعات صورت گرفته بر روی بازارهای هدف و ارایه خدمات فروش می تواند بر فعالیت های مختلف سازمان‌های متقاضی خدمات مبتنی بر دانش بسیار موثر باشد، زیرا در این صورت ضمن ارایه خدمات، مطالعات دقیقی در آن حوزه صورت می پذیرد که خروجی این مطالعات می تواند بر سایر بخش های سازمان اثر بخش باشد.

خدمات مبتنی بر آموزش دانش محور عبارتند از: طراحی و گرافیک(پرینت)، فروش، تحقیقات بازار، دیجیتال، شبکه اجتماعی و رویداد.